Samverkansgrupper där ledamöter från Funktionsrätt Gävleborg representerar

Länets Funktionsrättsråd
I samverkan med Region Gävleborg finns ett Funktionsrättsråd som är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för funktionsrättsrörelsen och Regionens politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor. Rådet lyder under förkortningen LFR. Ordförande nuvarande mandatperiod är regionråd Alexander Hägg. Valda ledamöter innevarande mandatperiod specificeras i undermeny "Region Gävleborg".

Centrala Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning
I forumet har funktionsrättsrörelsen möjlighet att träffa och föra dialog med ansvariga tjänstemän/chefer från de olika verksamheterna i Region Gävleborg beroende på vilka frågor som lyfts fram i gruppen. Hjälpmedelsfrågan finns alltid aktuellt på agendan tack vare att regionens samordnare i hjälpmedelsfrågor ingår i gruppen.
Valda ledamöter innevarande mandatperiod specificeras i undermeny "Region Gävleborg".

Region Gävleborgs bidragsgrupp gällande funktionsrättsrörelsens föreningar
I den referensgrupp från funktionsrättsrörelsen som finns för behandling av bidragsansökningar är Region Gävleborgs samordnare för funktionsrättsfrågor sammankallande.
Bedömning av ansökningar för aktivitetsbidrag från läns- och regionföreningar och riksförbund behandlas vid sammanträden som skriftligen redovisas ut till våra medlemsföreningar. Bidragen kan bara sökas för deltagare från Gävleborgs län.
SRF och Funktionsrätt Gävleborg har utsedda representanter i gruppen.