Funktionsrätt Gävleborgs stadgar med
värdegrundsdokument som bilaga

Nedanstående stadgar med portalparagraf tillsammans med värdegrundsdokument likalydande Funktionsrätt Sverige
antogs vid Funktionsrätt Gävleborgs årsmöte 19 maj 2022.

§1. SAMARBETSORGANETS VISION, SYFTE OCH UPPGIFT
Organisationens namn är Funktionsrätt Gävleborg.
Organisationen är ett samarbete mellan läns- och regionföreningar som samlar och inbegriper människor i Gävleborgs län med funktionsnedsättning.
Organisationens engelska namn är ”The Swedish Disability Rights Federation”. Organisationen har sitt säte i Gävleborgs län. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Moment 1: Vision
Visionen för Funktionsrätt Gävleborg är ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga.

Moment 2: Syfte
Funktionsrätt Gävleborg arbetar för förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.
Vi ska förändra samhället så att den mänskliga mångfalden tillvaratas och varje människas funktionsrätt säkerställs.
Funktionsrätt Gävleborgs uppdrag är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot politiker och beslutsfattare som har ansvaret för att rättigheterna i konventionen säkerställs.
Vi arbetar för att varje enskild rättighetsbärare ska kunna utkräva sina rättigheter.

Moment 3: Uppgift
Funktionsrätt Gävleborgs uppgift är att samla medlemsföreningarna i gemensamma mål och övergripande frågor.
Funktionsrätt Gävleborg arbetar utifrån demokratisk grund med respekt för alla medlemmars olikheter.
Den som företräder Funktionsrätt Gävleborg representerar och företräder alla medlemmar.
Tillsammans värnar vi organisationsnamnet Funktionsrätt, dess värde och hur det uppfattas i omvärlden.

§ 2. ORGANISATION
Högst beslutande organ för Funktionsrätt Gävleborg är årsmötet.
Mellan årsmötena leds Funktionsrätt Gävleborg av styrelsen, som också är ansvarig för att verkställa årsmötets beslut. Till sitt förfogande har styrelsen ett kansli.
Organisationen kallar medlemsföreningarna till ordförandemöten, som är ett rådgivande organ.

§ 3. MEDLEMSKAP
Moment 1: Villkor för medlemskap
Medlemskap kan beviljas länstäckande funktionsrättsföreningar vars ändamål står i överensstämmelse med Funktionsrätt Sveriges framtagna och tillämpade värdegrundsdokument (bilaga) och den funktionshindersdefinition som Funktionsrätt Sverige anslutit sig till och som definieras av Funktionsrättskonventionen. Dessa är i förening med Funktionsrätt Gävleborgs stadgar.
Regionförening kan beviljas medlemskap om den har medlemmar boende i länet och någon av dessa har utsetts till kontaktombud för att företräda regionföreningen i Funktionsrätt Gävleborgs verksamhet. Medlemskapet förutsätter att föreningen aktivt, i den mån möjlighet finns, deltar i samarbetsorganets ordförandemöten för att övergripande och gemensamma frågor skall kunna tillvaratas och lyftas fram i det intressepolitiska arbetet.

Föreningen skall ansluta sig till samt uppfylla följande villkor i § 3 mom. 1:
1) att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av ledamöterna i styrelse
    och andra beslutande församlingar. I detta avseende jämställs
a) närstående till barn med funktionsnedsättningar samt
b) närstående till vuxna, som på grund av sina funktionsnedsättningar kan behöva stöd för
    att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället
2) att vara representativ för den funktionshindersgrupp den företräder
3) att ha en demokratisk uppbyggnad
4) att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla, som uppfyller
    föreningarnas medlemsvillkor

Moment 2: Ansökningshandlingar
Organisation som söker inträde skall skriftligt deklarera att man vill ansluta sig till och anta samarbetsorganets syfte, mål och uppgift. Organisation som söker inträde skall redovisa verksamhetsplan, stadgar samt verksamhets- och ekonomisk berättelse för det senaste året. Ansökan skall vara inlämnad senast den 31 december året innan årsmötet.

Moment 3: Beslut om medlemskap
Årsmötet beslutar om medlemskap. Medlemskapet gäller vid efterföljande årsskifte, från och med 1 januari.

Moment 4: Redovisning av verksamhet
Medlemsförening skall för varje verksamhetsår överlämna följande handlingar till Funktionsrätt Gävleborg:
·     aktuell styrelselista med kompletta kontaktuppgifter till ledamöterna
·     verksamhetsberättelse
·     ekonomiskt bokslut
·     undertecknad revisionsberättelse
·     uppgifter om medlemsantal

Handlingarna överlämnas i samband med att ansökan om organisationsbidrag görs på angiven blankett varje höst.
Moment 5: Medlemsavgift
Medlemsförening erlägger årlig avgift som beslutas av årsmötet. Avgiften dras automatiskt från det årliga organisationsbidraget i samband med utbetalning.

§ 4. ORGANISATION
Funktionsrätt Gävleborgs beslutande forum är:
- årsmötet
- ordförandemöten
- styrelsen
Styrelsen bör till sitt förfogande ha ett kansli för beredning och verkställighet av styrelsens ärenden.

§ 5. ÅRSMÖTET
Moment 1: Årsmötets status
Årsmötet
- är samarbetsorganets högsta beslutande organ.
- utgörs av medlemsföreningarnas ordförande samt samarbetsorganets ordförande. Föreningarna har möjlighet att utse en ersättare för sin ordförande. Ersättaren skall vara ledamot i medlemsföreningens styrelse.
- har inte rätt att uttala sig i frågor, som rör en enskild förening om föreningen motsätter sig detta, så kallade kärnfrågor.

Moment 2: Yttrande- och förslagsrätt
Samarbetsorganets
- övriga styrelseledamöter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
- revisorer har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller samarbetsorganets ekonomi och
  förvaltning.
Årsmötet har rätt att ge en person yttranderätt i viss fråga eller för hela mötet.

Moment 3: Tid för årsmötet
Årsmöte hålls varje år före maj mån­ads utgång på tid som föregående årsmöte beslutat eller hänvisat till beslut om på höstens första ordförandemöte. Genom detta beslut har föreningarna kallats till nästa årsmöte.

Moment 4: Extra årsmöte
Extra årsmöte kallas för behandling av särskilda frågor om
- styrelsen beslutar så eller
- en tredjedel av föreningarna begär det.
Extra årsmöte skall hållas senast två månader efter beslutet. Endast frågor som föranlett det extra årsmötet får behandlas. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

Moment 5: Rätt att väcka förslag
Årsmötet behandlar styrelsens förslag samt motioner från medlemsföreningarna. Motion skall ha inkommit till kansliet för beredning enligt utsatt senaste datum av valberedningen i utsänt nomineringsbrev till föreningarna. Nomineringsbrev skickas ut i januari månad.

Moment 6: Handlingar till årsmötet
Handlingar, som skall behandlas på årsmötet, ska sändas till ombud och medlemsföreningar senast två veckor före mötet.

Moment 7: Årsmötets dagordning
Årsmötet skall på sin dagordning behandla:
1.   Årsmötets öppnande
2.   Fastställande av röstlängd
3.   Val av presidium
        a) ordförande
        b) sekreterare
        c) två justerare tillika rösträknare
4.   Fastställande av dagordning
5.   Behandling av
        a) verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
        b) ekonomisk berättelse för föregående kalenderår
6.   Behandling av revisorernas berättelse för föregående kalenderår
7.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8.   Beslut om
        a) arvode till styrelse, revisorer och valberedning
        b) förlorad arbetsförtjänst till styrelse
        c) reseersättning
9.   Ansökan om medlemskap
10. Behandling av motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
12. Beslut om
        a) medlemsavgift för nästa kalenderår
        b) rambudget för innevarande år
13. Val av styrelse:
        a) en ordförande för två år
        b) sex ordinarie ledamöter för två år, varav tre ledamöter väljs år ett och tre ledamöter väljs år två
        c) Val av tre ersättare för ett år
14. Val av revisorer
        a) en ordinarie revisor väljs år ett och en ordinarie revisor väljs år två
        b) en revisorsersättare väljs år ett och en revisorsersättare väljs år två
15. Val av valberedning för ett år, minst tre personer varav en är sammankallande
16. Tid och plats för årsmöte nästkommande år

Moment 8: Rätt att delegera beslutanderätt
Årsmötet har rätt att delegera sin beslutanderätt till ordförandemötet utom vad gäller punkterna 5 - 8, 11 - 14. Ett ordförandemöte kan dock förrätta fyllnadsval om någon av årsmötet vald post blir ledig under året.
Om årsmötet inte kunnat fatta beslut på ovan nämnda punkter kan endast ett extra årsmöte fatta beslut i årsmötets ställe.

Moment 9: Årsmötets beslutsregler
För alla beslut (utom upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av styrelsens ordförande utom vid val då lottning avgör. Val skall ske slutet om någon begär det.

§ 6. ORDFÖRANDEMÖTE
Moment 1: Ordförandemötets status
Ordförandemötet är mellan årsmötena samarbetsorganets högsta beslutande organ i frågor gällande funktionsrätt. Mötets arbete skall främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna, samt på övergripande och framtidsinriktade frågor.

Moment 2: Sammansättning
Ordförandemötet består av medlemsföreningarnas ordförande samt av samarbetsorganets ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för sin ordförande, ersättaren skall vara ledamot i den egna föreningens styrelse. Samarbetsorganets ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice ordförande vid ordförandemötet.

Medlemsorganisation som spänner över flera län inklusive Gävleborg representeras av sitt kontaktombud eller ersättare för denne.

Moment 3: Beslut av ordförandemötet
Ordförandemötet har rätt att fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma intressepolitiska frågor. Mötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör enskild förening, om föreningen motsätter sig detta, så. kallade kärnfrågor.

Moment 4: Yttrande, förslag och rösträtt
Föreningarnas representanter samt styrelsens ordinarie och tjänstgörande ersättare har yttrande- förslags- och rösträtt. Ordförandemötet kan ge annan person yttranderätt i viss fråga eller för hela sammanträdet.

Moment 5: Antal sammanträden
Ordförandemötet sammanträder minst två gånger per år på styrelsens kallelse.
Kallelse skall vara ledamöterna tillhanda minst två veckor före sammanträdet.
Handlingar ska vara ledamöterna tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Moment 6: Ordförandemötets beslutsregler
För alla beslut samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av styrelsens ordförande utom vid val då lottning avgör. Val ska ske slutet om någon begär det.

§ 7. STYRELSEN
Moment 1: Styrelsens status
- är samarbetsorganets verkställande organ, samt beredande organ till årsmötet.
- ansvarar inför årsmötet för samarbetsorganets förvaltning och ekonomi.
- leder samarbetsorganets löpande verksamhet och får inom de ramar som årsmötet  
  beslutar, fatta behövliga beslut och företräda samarbetsorganet.

Moment 2: Antal ledamöter m. m.
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra men högst sex ledamöter och tre ersättare. Antalet skall vara udda ordförande inräknad. Ersättarna kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör om ledamot är frånvarande. Ersättarna inträder i den ordning de valts.

Moment 3: Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dessa ledamöter, eller ersättarna är närvarande.

Moment 4: Antal sammanträden
Styrelsen har minst sex sammanträden per år. Ordföranden eller en majoritet i styrelsen kan besluta om att kalla till extra sammanträde.

Moment 5: Konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare och utfärdar bestämmelser för dessa.
Till sekreterare eller kassör kan även anställd person adjungeras.

§ 8. RÄKENSKAPER OCH REVISION
Samarbetsorganets räkenskaper förs per kalenderår och skall jämte bokslut före 15 april varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa lämnar sin revisionsberättelse i sådan tid att revisorernas berättelse kan sändas ut i stadgeenlig tid.
För granskning av samarbetsorganets förvaltning väljer årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.
Styrelsen utser, vid behov, i samråd med de förtroendevalda revisorerna en auktoriserad revisor.
De förtroendevalda revisorernas huvudsakliga uppgift är att genomföra sakrevision av samarbetsorganets verksamhet och skall ägna särskild omsorg om granskningen av effektivitet och måluppfyllelse i samarbetsorganets verksamhet.

§ 9. STADGAR
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmötet.

§ 10. FUNKTIONSRÄTT SVERIGES KONGRESS
Moment 1: Kongress
Funktionsrätt Sveriges kongress hålls vart annat år före maj månads utgång.

Moment 2: Deltagande
Samarbetsorgan på läns- och regional nivå där minst två tredjedelar av medlemsorganisationerna är läns- eller regionföreningar i Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer har rätt att deltaga med en representant, i första hand förtroendevald, till kongressen. Länets representant bör vara medlem i någon av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. För att räknas som länsrepresentant skall representanten visa en fullmakt från länets samarbetsorgan.

Moment 3: Rätt att ställa motioner till kongressen
Länssamarbetsorganet har rätt att ställa skriftliga motioner, som skall ha kommit till Funktionsrätt Sveriges kansli senast tre månader före kongressen.

Moment 4: Val av representant till kongressen
Val av representant, som skall representera länssamarbetsorganet vid Funktionsrätt Sveriges kongress fastställs av samarbetsorganets styrelse.

§ 11. UTESLUTNING
Medlemsförening som bryter mot samarbetsorganets stadgar, skadar dess syften eller mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap i § 3 mom. 1 eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 12. UTTRÄDE
Medlemsförening som önskar utträde ur samarbetsorganet anmäler detta skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Årsmötet beviljar utträde från och med kommande kalenderårsskifte.

§ 13. UPPLÖSNING
Samarbetsorganets upplösning kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.
Vid upplösning övertar medlemsföreningarna samarbetsorganets tillgångar och åtaganden.


Bilaga

VÄRDEGRUNDSDOKUMENT FUNKTIONSRÄTT SVERIGE

Inledning
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av en rad rikstäckande funktionsrättsförbund. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.
En majoritet av nationella funktionsrättsförbund är medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Det finns också samarbetsorganisationer för funktionsrättsföreningar i län/regioner och i kommuner. Dessa är fristående från Funktionsrätt Sverige.
Vi kombinerar ideellt engagemang med professionellt arbetssätt. Värdegrundsdokument gäller för alla som arbetar på uppdrag av Funktionsrätt: förtroendevalda, medarbetare, praktikanter och ideellt arbetande. Det gäller även för Samverkansorganisationer som har antagit vår portalparagraf och har ordet Funktionsrätt i sitt namn.
Syfte
Vi arbetar tillsammans för att uppnå Funktionsrätts vision som är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen.
Bilden av oss
Tillsammans värnar vi organisationsnamnet Funktionsrätt, dess värde och hur det uppfattas i omvärlden. Samverkansorganisationer som har antagit vår portalparagraf och har ordet funktionsrätt i sitt namn, ska följa den grafiska profilen för vår logotyp. Vår kommunikation ska vara tillgänglig och följa aktuella riktlinjer och lagstiftning.

Vi har ett eget ansvar
Alla som arbetar på uppdrag av Funktionsrätt ska oberoende sammanhang företräda organisationen och känna till och följa Funktionsrätts stadgar, värdegrund och styrdokument.
• Kongress och styrelse fastställer dokumenten vid protokollförda sammanträden som då antas som gällande regler och därmed ligger till grund för beslut i övriga verksamhetsfrågor.
• Nyvalda ledamöter får vid start av sitt förtroendeuppdrag en introduktion inför styrelsearbetet samt genomgång av styrdokumenten.
• Vid introduktion av nyanställd personal informerar kanslichefen om styrdokumenten.
Alla som företräder Funktionsrätt ska ta uppdraget på allvar, var inläst och delaktig i de möten och andra sammanhang där man är organisationens representant. Det inkluderar att vara medveten om att man är representant för alla som ingår i Funktionrätt Sverige och därför undvika att göra uttalanden utifrån sin egen situation.
Alla representanter ska vara så insatta i Funktionsrätts och vårt arbete att denne vid behov ska kunna ge en kortare presentation om våra frågor och vårt arbete.
Missbruka inte din förtroendeställning
När du har uppdrag för Funktionsrätt kan du komma i kontakt med människor som är eller upplever sig vara i beroendeställning till dig. Du får aldrig utnyttja din position för egen vinning. Du får inte heller utnyttja din position till att ge andra oriktiga fördelar.
När vi uttalar oss i Funktionsrätts namn gör vi det med gott omdöme och bara om sådant vi har kunskap om och om sådant som är relevant för vår verksamhet. Vi är inte aktiva i sammanhang som strider mot Funktionsrätts verksamhet och värderingar.

Vi bemöter andra och varandra med respekt och värdighet
Funktionsrätt accepterar ingen form av diskriminering eller trakasserier. Som representanter för Funktionsrätt behandlar vi andra med respekt och vi utsätter ingen för kränkande särbehandling eller diskriminering. Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde, rätt till ett värdigt liv samt rätt till ett liv utan diskriminering, utifrån lagens sju diskrimineringsgrunder (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder), nationalitet, eller utifrån en individs eller grupps psykiska hälsa.

Vi värnar om allas personliga integritet
I mötet och kontakten med andra människor respekterar vi deras integritet och vi lämnar aldrig ut eller använder konfidentiella uppgifter om personer, ärenden eller situationer som vi fått oss tillhanda genom organisationens verksamhet. Som anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande förbinder vi oss att inte sprida konfidentiell information om enskilda personer eller om Funktionsrätts interna verksamhet.
Vi är aktsamma om Funktionsrätts resurser
Alla som är engagerade i Funktionsrätts verksamhet ska medverka till att alla resurser används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vi använder pengar och tid för det de är tänkta att användas till. Vi försöker alltid att hålla nere kostnaderna för inköp, resor m.m. Utrustning som ägs av Funktionsrätt behandlas varsamt och lämnas tillbaka efter avslutat uppdrag.

Vi motverkar alla former av korruption
Vi som arbetar för Funktionsrätt får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, tjänster eller andra förmåner.
Funktionsrätt motverkar jäv. Med jäv avses att en anställd eller förtroendevald kan anses ha ett sådant intresse i verksamheten att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Detta gäller såväl beslutande som den som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut även om denne sedan inte är med vid den slutliga handläggningen.

Vi motverkar missbruk
Vi värnar om varandra genom att uppmärksamma om någon ligger i riskzonen när det gäller alkohol eller droger. Funktionsrätt Sverige har en alkoholpolicy.