Verksamhetsplan 2021

 

”Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktions-nedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktions-nedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare.”

* Fakta är hämtat från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Gävleborgs mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov ska respekteras och är lika mycket värda. Vår verksamhet ska inriktas på god kommunikation och samverkan med samhällets olika myndigheter och parter. Vi ska kunna representera våra föreningars medlemmar genom att ha kunniga personer i arbetsgrupper och andra samverkansformer på olika samhällsområden. Påverkansarbetet gentemot våra politiker och beslutsfattare är en grundpelare i vår strävan att forma det jämlika samhället. Funktionsrätt Gävleborg ska kännetecknas som en paraplyorganisation i regionen som vill ta tillvara de resurser våra medlemmar utgör. Vi ska fortbilda våra representanter för att statuera med goda och medvetna företrädare för funktionshinderrörelsen i övergripande frågor. Funktionsrätt Gävleborg består av medlemsföreningar som genom vald styrelse planerar och verkställer både intern och extern verksamhet. Till styrelsens förfogande finns ett kansli bemannat med en ombudsman och en kanslist.

Paraplyorganisationens styrelse består av en ordförande och fyra-åtta ordinarie ledamöter, varav två är adjungerade, samt tre ersättare. Allt enligt antagna stadgar. Ersättarna har alltid närvaroplikt. Funktionsrätt Gävleborgs valberedning, som utgörs av tre personer och är valda på ett år, har en nyckelroll i sitt uppdrag. Det är ett av de viktigaste uppdragen i föreningslivet, att finna kandidater till styrelsearbetet. De ska ha ambitionen att kombinera en bred kompetens som kompletteras inom en styrelse där man har förmågan att se till allas intressen.

Minst sex möten och en arbetsdag för styrelsens ledamöter hålls under året för planering och beslut kring aktualiteter. Brukligt är också att paraplyorganisationen har ett ordförandemöte utöver årsmötet på våren och ytterligare två ordförandemöten på hösten. Ordförandemötena innehåller aktuella teman med inbjudna föreläsare, mötesförhandlingar och tid för bikupediskussioner inför våra möten med politiker och tjänstemän. I bikuporna jobbas fram frågor och synpunkter som berör de olika samverkansråden. Under föregående år fick vi ställa om vår verksamhet och arbeta digitalt på grund av corona pandemin. Vi hoppas på att kunna återuppta våra fysiska möten under året men att vi även kan utnyttja de digitala verktygen i verksamheten.

Funktionsrätt Gävleborg finns representerat i olika samhällsorgan med ledamöter. Inom Region Gävleborg finns ett funktionsrättsråd som är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för funktionshinderrörelsen och regionens politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor. Funktionsrättsrådet är direkt underställt Regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsfrågor lyfts även i den centrala samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning, som mera fungerar som ett brukarråd med valda ledamöter från funktionshinderrörelsen. Där bjuds ansvariga tjänstemän såsom verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, projektledare med flera in till diskussioner kring aktuella och övergripande frågor gällande funktionsnedsättningar. Gruppen har över tid fått en mer betydande och omfattande funktion, att ofta tillsammans med andra särskilt tillfrågade nyckelpersoner från funktionshinderrörelsen, ingå i tillfälliga arbetsgrupper kring aktuella projekt inom regionen som rör personer med funktionsnedsättningar. Här efterfrågas spetskompetens utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Exempel på det är projekt för utveckling av verksamheter som rehabilitering, habilitering, flerfunktionshinder och osteoporos.

Ett nytt arbetssätt för hjälpmedelshanteringen i Gävleborg har påbörjats. Syftet är att utveckla och bibehålla en god samverkan mellan sjukvårds-huvudmännen och intressenter för att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel i Gävleborg. Det behöver bli tydligare vad som gäller inom hjälpmedelsområdet för Regionen och kommunerna samt ut till invånarna. Målet är att invånare i Gävleborg ska ha samma möjlighet att få behov av hjälpmedel tillgodosett oavsett om det är Kommunen eller Regionen som har ansvaret för vård och omsorg. En gemensam Regional Hjälpmedelssamordnare har tillsatts. Tjänsten omfattar arbete för samordning av hjälpmedelsfrågor för Region Gävleborg och länets 10 kommuner. Sida 3 av 3 För den gemensamma nämnden i Region Gävleborg gällande hjälpmedelsverksamheten har bildats ett Hjälpmedelsråd och två Sortimentsråd.

Från Hjälpmedel SAM kom förfrågan om brukarrepresentation från Funktionsrätt Gävleborg i de båda sortimentsråden. Det ena för hjälpmedel som tillhandahålls från Hjälpmedel SAM:s sortiment och det andra rådet för övriga regionspecifika hjälpmedel såsom exempelvis medicinsktekniska som förskrivs och tillhandahålls av specialistvård och primärvård. Resultatet av förfrågan blev att vi nu har två representanter i vardera sortimentsråd.

En annan aktör inom Region Gävleborg är X-trafik som står för den kollektiva trafikförsörjningen i länet och som även är huvudman för sjukresor. Dialogen mellan Funktionsrätt Gävleborg och X-trafik är god och vi är en rådgivande part i frågor som rör tillgänglighet i den kollektiva trafiken. Det kan handla om hörslingor på bussar, bemötandefrågor, väntrumsmiljö vid sjukresor med mera. Vi ser exempel där vi har blivit lyssnade på och förändringar / förbättringar har gjorts i enlighet med våra åsikter och förslag. Kollektivtrafiken har under 2020 fått genomgå stora förändringar. Till vårens första ordförandemöte i mars bjuder vi in X-Trafik för aktuell information. Vi är också en av de remissinstanser vad gäller det befintliga Trafikförsörjningsprogrammet för 2016-2030 inom Region Gävleborg. Programmet ska innan utgången av år 2021 uppdateras. Ett samrådsmöte om förändringar i programmet med representanter för länets kollektivtrafik och Funktionsrätt Gävleborgs styrelse kommer att genomföras i februari.

Det är viktigt att skapa goda relationer med våra folkvalda politiker i regionen. Där finns möjlighet för oss att kunna påverka. Vi vill bjuda in regionpolitikerna till dialogmöten även mellan valåren för att lyfta funktionshinderperspektivet i politiken. Under hösten 2021 är därför ambitionen att samla våra regionpolitiker och ordföranden i regionens nämnder för hälso- och sjukvård, kultur- och kompetens, hållbarhet och patient och för den gemensamma nämnd för en presentation av vår styrelse och den breda verksamhet som vi arbetar med. Ordförandemötet i november planeras bli en utvärdering om god och nära vård, digitala vårdmöten i regionen och verksamheter i det nya Tullhuset som ligger på Gävle strand. På våra ordförandemöten deltar förutom styrelsen och ombud från anslutna medlemsföreningar, även våra representanter som sitter i olika arbetsgrupper.

36 medlemsföreningar finns nu under det gemensamma paraplyet med 12.883 enskilda medlemmar. Vi vill understryka vikten för föreningarna att de så långt som möjligt deltar på våra ordförandemöten, så som våra stadgar ger antydan om.

Styrelsen för Funktionsrätt Gävleborg