Verksamhetsplan 2023

 
”Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktions-nedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktions-nedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare.”
* Fakta är hämtat från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Gävleborgs mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov ska respekteras och är lika mycket värda.

Vår verksamhet ska inriktas på god kommunikation och samverkan med samhällets olika myndigheter och parter. Vi ska kunna representera våra föreningars medlemmar genom att ha kunniga personer i arbetsgrupper och andra samverkansformer på olika samhälls-områden. Påverkansarbetet gentemot våra politiker och beslutsfattare är en grundpelare i vår strävan att forma det jämlika samhället.

Funktionsrätt Gävleborg ska kännetecknas som en paraplyorganisation i regionen som vill ta tillvara de resurser våra medlemmar utgör. Vi ska fortbilda våra representanter för att statuera med goda och medvetna företrädare för funktionshinderrörelsen i övergripande frågor. Funktionsrätt Gävleborg består av medlemsföreningar som genom vald styrelse planerar och verkställer både intern och extern verksamhet. Till styrelsens förfogande finns ett kansli bemannat med en ombudsman och en kanslist.

Organisationens styrelse består av en ordförande och fyra-sex ordinarie ledamöter, varav två är adjungerade, samt tre ersättare. Allt enligt våra stadgar. Ersättarna har alltid närvaroplikt för att kontinuerligt kunna ha en inblick och delta aktivt i styrelsearbetet. Funktionsrätt Gävleborgs valberedning, som utgörs av tre personer valda på ett år, har en nyckelroll i sitt uppdrag. Det är ett av de viktigaste uppdragen i föreningslivet, att finna kandidater till styrelsearbetet. De ska ha ambitionen att kombinera en bred kompetens som kompletteras inom en styrelse där man har förmågan att se till allas intressen.

Minst sex möten för styrelsens ledamöter hålls under året för planering och beslut kring aktualiteter. Brukligt är också att det hålls ett ordförandemöte utöver årsmötet på våren och ytterligare två ordförandemöten på hösten. Ordförandemötena har aktuella teman med inbjudna föreläsare, mötesförhandlingar och tid för bikupediskussioner i förberedande syfte. Frågor, tankar och idéer som utmynnar från dessa bikupor tas med av våra valda ledamöter till rätt forum i möten med Regionens politiker och tjänstemän. Vi kommer att fortsätta bedriva vår verksamhet varvad med både digitala och fysiska möten även under 2023 vilket har fungerat väldigt bra sedan hösten 2021. Funktionsrätt Gävleborg finns representerat i olika samhällsorgan med ledamöter. Inom Region Gävleborg finns ett Länets Funktionsrättsråd som är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för funktionshinderrörelsen och Regionens politiker för hälso och sjukvårdsfrågor. Funktionsrättsrådet är direkt underställt Regionstyrelsen.
Hälso och sjukvårdsfrågor lyfts även i den centrala samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning, som mera fungerar som ett brukarråd med valda ledamöter från funktionshinderrörelsen. Där bjuds ansvariga tjänstemän såsom verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, projektledare med flera in till diskussioner kring aktuella och övergripande frågor gällande funktionsnedsättningar. Gruppen har över tid fått en mer betydande och omfattande funktion, att ofta tillsammans med andra särskilt tillfrågade nyckelpersoner från funktionshinderrörelsen, ingå i tillfälliga arbetsgrupper kring aktuella projekt inom Regionen som rör personer med funktionsnedsättningar. Här efterfrågas spetskompetens utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Exempel på det är projekt för utveckling av verksamheter som rehabilitering, habilitering, flerfunktionsnedsättningar och osteoporos. Funktionsrätt Gävleborg finns representerat med en referensgrupp på tre personer som deltar med idéer och synpunkter under utvecklingsarbetet av Region Gävleborgs nylanserade vårdapp kallad ”Min vård Gävleborg”. Med hjälp av appen kan man idag bland annat boka besökstider i hälso och sjukvården, ta del av sin personliga patientjournal med mera. Appen finns just nu i en betaversion för gratis nedladdning till mobila enheter. Den kommer med tiden att tillföras allt fler funktioner än vad som finns idag. Inloggning sker med bank-id.

Vi finns också involverade i påverkansarbetet i Regionens ”Framtidsbygget”. Där har det sedan länge planerats för om och tillbyggnader för att kunna tillmötesgå en utveckling av hälso-och sjukvård i Regionen. ”Framtidsbygget” berör länssjukhusen i Hudiksvall och Gävle och pågår för fullt.

Det nya arbetssättet för hjälpmedelshanteringen i Gävleborg fortsätter. Syftet är att utveckla och bibehålla en god samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen och intressenter för att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel i Gävleborg. Det behöver bli tydligare vad som gäller inom hjälpmedelsområdet för Regionen och kommunerna samt ut till invånarna. Målet är att invånare i Gävleborg ska ha samma möjlighet att få behov av hjälpmedel tillgodosett oavsett om det är kommunen eller Regionen som har ansvaret för vård och omsorg. En gemensam Regional Hjälpmedelssamordnare finns anställd för samordning av hjälpmedelsfrågor för Region Gävleborg och länets 10 kommuner. För den gemensamma nämnden i Region Gävleborg gällande hjälpmedelsverksamheten har bildats ett Hjälpmedelsråd och två Sortimentsråd. Funktionsrätt Gävleborg finns med som representanter i de båda Sortimentsråden. Det ena för hjälpmedel som tillhandahålls från Hjälpmedel SAMs sortiment och det andra rådet för övriga Regionspecifika hjälpmedel såsom exempelvis medicinsktekniska som förskrivs och tillhandahålls av specialistvård och primärvård.
Ordförandemötet i februari planeras för aktuell information från Regionens Beställarenhet för tandvård. Mötestemat belyser Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård samt de ändrade regler för tandvårdsstöd inom Region Gävleborg som gäller från och med 15 januari 2023. Årsmötet hålls den 24 maj 2023. Vi hoppas att någon politiker från Region Gävleborg kan väljas till mötesordförande och som kan berätta om sitt uppdrag i Regionen. Det är viktigt för oss i funktionhinderrörelsen att skapa goda relationer med de folkvalda politiker som vi har i Regionen. Där finns möjlighet för oss att kunna påverka. Vi vill bjuda in Regionpolitikerna till dialogmöten för att lyfta funktionshinderperspektivet i politiken. I september 2023 är därför ambitionen att samla våra Regionpolitiker och ordföranden i Regionens nämnder för hälso och sjukvård, patienter, kultur och kompetens, hållbarhet, och för den gemensamma nämnd så att vi för dem får presentera våra medlemsföreningar, vår styrelse och den intressepolitik som vi arbetar brett med.

En annan aktör inom Region Gävleborg är X-trafik som står för den kollektiva trafikförsörjningen i länet och som även är huvudman för sjukresor och färdtjänst. Dialogen mellan Funktionsrätt Gävleborg och X-trafik är god och vi är en rådgivande part i frågor som rör tillgänglighet i den kollektiva trafiken. En uppdatering av Regionens Trafikförsörjningsprogram har skett under 2022 där vi har kunnat förmedla synpunkter på kollektivtrafiken från våra medlemsföreningar under remissperioden. En dialog med X-Trafik vid ordförandemötet i november blir förhoppningsvis ett traditionellt fysiskt möte med X-Trafiks representanter även detta år.

Vid våra ordförandemöten deltar, förutom styrelsen och ombud från anslutna medlemsföreningar, även våra representanter som sitter i olika samverkansgrupper. 36 medlemsföreningar finns under det gemensamma paraplyet med 12 198 enskilda medlemmar. Vi vill understryka vikten för föreningarna att de så långt som möjligt deltar på våra ordförandemöten, så som våra stadgar ger antydan om. Det är vårt gemensamma arbete som gör oss hörda i arbetet med att nå fram till ett mer jämlikt samhälle.

Styrelsen för Funktionsrätt Gävleborg